1. Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.
  2. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att PMR lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.
  3. Efter lagd beställning skickas det normalt sett inom några timmar ut ett e-mail till beställaren. Detta e-mail är ej en orderbekräftelse eller en accept. Detta e-mail är en kopia på den data som skickats till oss och innehåller även kundnr och ordernr som du skall använda vid kontakter med oss. Vi ber dig kontrollera beställningen och dina adressuppgifter.
  4. Alla priser är angivna i svenska kronor. Priserna på hemsidan kan visas både exkl och inkl moms. Moms tillkommer alltid. För privatpersoner sker försäljning mot kontant betalning. Med kontant betalning avses direktbetalning (dvs betalning i förskott) eller betalning mot postförskott (dvs betalning vid leverans). Är du återkommande kund erhålls 25% rabatt under förutsättning att minst 12 månader löpt mellan beställningarna.
  5. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus 60 kr påminnelseavgift samt gällande diskonto från förfallodagen.
  6. Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen.
  7. Som privatperson har man enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 7 arbetsdagar eller 14 kalenderdagar från den dag då avtalet ingås.
  8. Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.
  9. I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
  10. Alla namn, beteckningar mm som förekommer på denna hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.